ساعات کار بخش کنسولی آنکارا
جمعه
از ساعت 8:30 الی 11 - 15 الی 17
ساعات کار بخش کنسولی آنکارا
از دوشنبه تا پنجشنبه
از ساعت 8:30 الی 12
ساعات کار سفارت آنکارا
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 8:30 الی 13 - 14:30 الی 17:30

گالری فیلم